Pszok Pniewy

PSZOK  Pniewy już po odbiorze.PSZOK_PNIEWY

Prefabrykaty do budowy PSZOK-ów wyprodukowane przez przedsiębiorstwo BEWA cieszą się coraz większą popularnością. Najnowszy punkt został
ukończony w Pniewach, gdzie do niedawna funkcjonował jedynie PSZOK mobilny.

Segregacja odpadów przed 2015 r.

Do tej pory mieszkańcy Pniew wystawiali odpady przed dom czy też zostawiali w altankach osiedlowych, gdzie stawiane są kontenery na śmieci.
Już w lutym został uruchomiony PSZOK w Pniewach. ? Odpady z terenu gm. Pniewy do czasu rozpoczęcia działalności PSZOK-u zbierane były zgodnie z ustalonym przez gminę harmonogramem. Z obszaru zabudowy jednorodzinnej śmieci odbierane były sprzed posesji, natomiast na obszarach zabudowy wielorodzinnej firmy opróżniały pojemniki ustawione w altankach śmieciowych ? tłumaczy Justyna Czepczyńka, podinspektor ds. gospodarki środowiskiem z Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Pniewy. W gminie działa również tzw. mobilny PSZOK, który na podstawie harmonogramu zbiera takie odpady, jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane oraz rozbiórkowe, zużyte opony, ubrania i tekstylia. Za to meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zabierane są sprzed posesji. W celu udoskonalenia systemu gospodarki odpadami został on wzbogacony o stacjonarny PSZOK. Głównym powodem wybudowania punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych było stworzenie optymalnych warunków do selektywnej zbiórki i odpadów komunalnych. Cel ten będzie osiągany poprzez segregację odpadów komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania (tzw. segregacja odpadów u źródła).

Stacjonarny PSZOK

Mieszkaniec gminy będzie prowadził selekcję wytworzonych przez siebie odpadów, co pozwoli na wydzielenie z nich odpowiednich frakcji. Nadzór nad działalnością punktu sprawuje gmina Pniewy. Inwestycja kosztowała ponad 1,1 mln zł. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w postaci preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 410 tys. zł z możliwością umorzenia do 25% jej wartości. Projekt opracowało i wykonało Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy ze Środy Wielkopolskiej. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został zlokalizowany na placu o powierzchni 1800 m2. ? PSZOK składa się z rampy rozładunkowej z częścią najazdową wraz z pomieszczeniem wydzielonym pod rampą, gdzie znajduje się magazyn odpadów niebezpiecznych ? wyjaśnia Justyna Czepczyńska. Mieszkańcy mogą deponować posegregowane odpady w umiejscowionych tam 20 różnych pojemnikach. Z PSZOK-u rocznie może skorzystać ok. 12 tys. mieszkańców. ? Zgodnie z założeniami projektowymi, w przypadku większej ilości mieszkańców i wzmożonego wytwarzania odpadów PSZOK wraz z rampą zostaną rozbudowane ? mówi Justyna Czepczyńska. Zgodnie z założeniami regulaminu, PSZOK w Pniewach przyjmuje odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, papier i tekturę, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie oraz akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble wraz z innymi odpadami wielkogabarytowymi, gruz, zużyte opony, opakowania wielomateriałowe, ubrania i tekstylia, opakowania z metalu oraz popiół. Natomiast oprócz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, pracownicy punktu nie przyjmą odpadów zmieszanych, wyrobów zawierających azbest, części samochodowych, rozmontowanych odbiorników telewizyjnych i zdekompletowanych urządzeń AGD, nieoznaczonych odpadów niebezpiecznych, których nie będzie można zidentyfikować, a także odpadów w postaci płynnej czy sypkiej w opakowaniach nieszczelnych. ? Nie przyjmiemy też niektórych odpadów budowlanych, tj. styropianu budowlanego, papy, wełny mineralnej czy smoły
? wymienia Justyna Czepczyńska. W pierwszym roku funkcjonowania PSZOK-u Urząd Miejski w Pniewach spodziewa się przyjęcia ok. 100 ton odpadów komunalnych.

Wygodniej dla mieszkańców

Rozwiązania, które zastosowała BEWA przy budowie PSZOK-u są przede wszystkim dużym udogodnieniem dla mieszkańców. Wyniesienie powierzchni, na którą wjeżdżają samochody osobowe, umożliwia ergonomiczny dostęp do kontenerów na odpady, umieszczonych na poziomie terenu.
Natomiast najazd i zjazd nie przekracza 15%. Aby podnieść bezpieczeństwo, powierzchnia udostępniona potencjalnym użytkownikom, została odseparowana od powierzchni transportu i obsługi kontenerów, tak aby zapobiec kolizji z ruchem pojazdów prywatnych, dostarczających odpady.